Χρυσός Χορηγός

Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς

Αμερικής 4
10564 Αττική
182838 ή 210 3288000
www.piraeusbankgroup.com

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 με έδρα την Αθήνα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς 29% στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών και παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα.
Η Τράπεζα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια, μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της.

Κύριοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι:
α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας,
β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
γ) η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και
δ) η αύξηση των νέων χρηματοδοτήσεων ως μέσου στήριξης των πελατών και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Με την επιστροφή στην κερδοφορία, την ενδυνάμωση του ισολογισμού της και την αποφασιστικότητα για ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και σύστημα εσωτερικών ελέγχων, η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Στοχεύει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Με γνώμονα το αποτύπωμά της στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, τους μετόχους της και την κοινωνία συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει τους πελάτες της και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Σήμερα, κατέχει την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, με μερίδιο αγοράς 32%. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον χώρο των μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα (agri banking), στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην πράσινη τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά leasing και factoring.

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρεται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ της Τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς και από την καινοτόμο πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.